ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала 
 • Цялостното администриране на персонала – от назначаването до освобождаването
 • Регистрация на трудови договори и допълнителни споразумения
 • Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и фишове 
 • Обработка на отпуски на служителите, следене на полагаемия платен годишен отпуск
 • Изчисляване на отпуски и обезщетения
 • Подаване на болнични листове и декларации в НОИ
 • Изготвяне и регистрация за заповеди за прекратяване на трудови-правоотношения
 • Попълване на трудови и осигурителни документи
 • Калкулиране на месечните разходи за осигуровки и данъци
 • Изготвяне на всички необходими платежни документи
 • Изготвяне на служебни бележки 
 • Представяне на информация за осигурените лица в НАП и НОИ 
 • Представителство посредством електронен подпис
 • Граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации