СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС
 • Обработване на касови и банкови разплащания
 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри съгласно действащото законодателство
 • Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици
 • Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на амортизации
 • Съставяне на годишни счетоводни отчети
 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци
 • Справката-декларация по ЗДДС и подаването й по електронен път
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES – декларации и подаването им в НАП
 • Отчитане на материалните запаси
 • Консултации по счетоводни въпроси
 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости